Abans d'iniciar un projecte de construcció, realitzem l'estudi previ, ja sigui per un projecte de rehabilitació, reforma o restauració. Poden incloure estudis de viabilitat, estudis d'impacte ambiental, estudis de mercat entre altres.

Mitjançant els diagnòstics avaluem l'estat actual d'un edifici o estructura i determinem les necessitats de reparació o millora. Aquests poden incloure avaluacions de la integritat estructural, proves de qualitat de l'aire interior, anàlisi de l'eficiència energètica, entre altres.

Redactem informes tècnics del projecte i de l’obra, que resumeixen els resultats dels diagnòstics i estudis, i proporcionen recomanacions per a la planificació i execució del projecte. Aquests informes poden incloure plànols, especificacions tècniques, estimacions de costos, entre d'altres.

A RèCOP duem a terme la gestió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i façanes, identificació de subvencions i ajuts disponibles, la presentació de sol·licituds, la gestió de fons i la presentació d'informes de seguiment.