RèCOP, com empresa especialitzada en la recuperació del patrimoni historicoartístic, disposa de restauradors i personal qualificat experimentat en intervencions patrimonials. Les actuacions a les façanes comencen pel muntatge dels mitjans auxiliars tipus bastides. Tot seguit, una inspecció visual dels paraments, elaboració d'un mapatge inicial dels danys, un reportatge fotogràfic de l'estat actual i una avaluació de les patologies. Es prenen mostres de materials per fer analítiques.

Definició del procés d'actuació atenent als resultats de laboratori, a la tipologia del revestiment, dels blocs de pedra, dels elements ceràmics, de les juntes, de l'estat de conservació del pany i del grau d'afectació. Actuacions que inclouen diferents mètodes de neteja, aplicació de biocides, obertura de cales, neteges arqueològiques, sanejat d'estructures, consolidació estructural, consolidació de paraments, tractament de la fusta, injecció de morters de diferents tipus, aplicació d'apòsits de cel·lulosa, dessalatge, engassats, consolidació de morters, segellat i tractament de juntes, reintegració volumètrica, neteja per projecció, neteja de policromies, reintegració d'estucs, reintegració d'elements petris, encintats de morter, retocs cromàtics, veladures, estucs, pintures, vernissos i aplicació de consolidants superficials. Preparació de mostres amb materials compatibles i reversibles.

Casa Salas - Tarragona

RèCOP vetllarà per la mínima intervenció que garanteixi la màxima conservació, amb el màxim respecte a l'obra en tota la seva integritat, es preservaran els aspectes formals, materials i estructurals, restaurant, consolidant, hidrofugant i reparant els elements arquitectònics i ornamentals existents. S'intervindrà per recuperar els seus valors, significació i autenticitat, s'actuarà amb un coneixement de les causes de la degradació, de l'estat de conservació, no es crearan falsos històrics, podent diferenciar sempre l'original de l'afegit, integrant la solució dins del conjunt, sense crear distorsions, assegurant l'estabilitat i la compatibilitat dels nous materials incorporats i plantejant solucions constructives i tècniques compatibles amb els valors historicoartístics del monument si s'escau. S'aplicaran mesures de conservació preventiva, documentant els processos seguits, actuant amb equips interdisciplinaris, abastant aspectes històrics, arqueològics, artístics i arquitectònics.

Les obres es duran a terme seguint els protocols i procediments recollits en les diferents cartes internacionals de restauració, aplicant els codis deontològics dels diferents organismes encarregats de la conservació del patrimoni i d'acord amb la legislació vigent al respecte. S'actuarà d'acord amb els procediments acceptats pels organismes nacionals i internacionals.

RèCOP disposa d'operaris acreditats, qualificats i especialitzats en la restauració de façanes en edificis patrimonials. Treballem seguint sempre els principis bàsics de la conservació i de la restauració: respecte + reconeixement + reversibilitat.