A RèCOP realitzem el reforç estructural a través d'un conjunt de tècniques i materials que utilitzarem per augmentar la capacitat de càrrega i la resistència dels elements estructurals d'un edifici, amb l'objectiu de rehabilitar-ne o millorar-ne la seguretat i l'estabilitat.

Algunes d'aquestes tècniques inclouen:

  • Addició d'elements estructurals: podeu afegir bigues, columnes o murs per redistribuir les càrregues i augmentar la capacitat de càrrega de l'edifici.
  • Reforçament d'elements existents: es poden utilitzar materials com l'acer, la fibra de carboni o els polímers reforçats amb fibres per millorar la resistència i la rigidesa dels elements existents.
  • Consolidació de l'estructura: es poden aplicar tècniques per consolidar elements de l'estructura que estiguin deteriorats, com ara injeccions de resina o morters especials.